Vedtægter og love

Kalundborg Muay Thai


Vedtægter

Punkt 1

Klubbens navn er Kalundborg Kick og Thai og den er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.

Punkt 2

Klubbens formål er at træne medlemmerne i thai- og kickboxing.

Punkt 3

Klubben er medlem af DKTF, WKA, DMF og er undergivet disse forbunds love og regler.

Punkt 4

Som medlem af klubben kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde klubbens vedtægter og love, og som ikke er i restance i andre klubber.

Punkt 5

For medlemskab i klubben betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, kontingentet betales halvårligt.

Punkt 6

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med en måneds varsel.

Punkt 7

Medlemmer, der er i restance eller tidligere medlemmer, kan ikke deltage i træning eller kampe, før restancen er betalt.

Punkt 8

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Alle eksklusioner meddeles skriftligt til de respektive forbund, samt til medlemmet.

Punkt 9

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingentsatser
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Evt.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til medlemmerne senest med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret ved generalforsamlingen har alle betalende medlemmer. For vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, i alle øvrige tilfælde gælder almindeligt stemmeflertal.

Punkt 10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom til formanden.

Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter begæringens fremkomst og mindst med 14 dages varsel. Endvidere kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 11

Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer, og 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år er formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem på valg, og i lige år er kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er valgbare.

Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse under ansvar for generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal føre protokol.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Punkt 12

Klubbens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssig skik, årsregnskabet skal fremlægges skriftligt og med revisor påtegning ved ordinær generalforsamling. Kontingentindbetalinger skal registreres således at de samtidig fungerer som medlemskartotek.

Klubben tegnes af formand og kasserer.

Punkt 13

Opløses klubben tilfalder dens ejendele en anden aktuel kampsport efter den siddende bestyrelses afgørelse.

Punkt 14

Klubbens ledelse skal til enhver tid gøre det klart overfor medlemmer, at det ikke er acceptabelt på nogen måde at indtage præstationsfremmende midler der er på DIF’s dopingliste, ligeledes er det ej heller acceptabelt at medlemmer bruger nogen form for narkotikum under træning eller kamp. Overtrædelse vil blive takseret til en eksklusion.


Love for Kalundborg Kick og Thai

Punkt 1

Alle medlemmer respekterer andre mennesker og anden kampsport.

Punkt 2

At man til enhver tid udviser en opførsel, som kan være klubben bekendt både i forbindelse med klubbens arrangementer og uden for denne.

Punkt 3

Hvis klubdragter bæres på steder, hvor de kan virke provokerende såsom diskoteker, værtshuse m.m., vil klubdragterne blive inddraget.

Punkt 4

Alle medlemmer værner om klubbens udstyr og inventar.

GRATIS PRØVETIME