Referater fra generalforsamlinger

Kalundborg Muay Thai


Referater

Referat af generalforsamling 21. februar 2022

1. Valg af dirigent

Søren er valgt.

2. Bestyrelsesberetning v/formanden Palle Andersen

Palle aflagde beretning for året samt opsummerede hans virke i bestyrelsen gennem de sidste mange år, tak til Palle for indsatsen.

3. Forelæggelse af revideret regnskab

Regnskab fremlagt, der var enkelte spørgsmål til regnskabet som blev besvaret tilfredsstillende og regnskab blev derefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingenter

Der blev ikke ændret på de eksisterende kontingentsatser.

5. Indkomne forslag fra medlemmer af klubben

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • På valg for 1 år: Formand Palle Andersen ønsker at træde ud midt i sin 2-årige periode. Dvs. formand skal vælges for 1 år, Mikkel Randløv blev valgt ind som afløser for Palle.
 • På valg for 2 år: Næstformand Søren Hansen, modtog genvalg.
 • På valg for 1 år: Revisor Dan Klink, modtog genvalg.
 • På valg for 1 år: Revisorsuppleant Søren Hansen, modtog genvalg.
 • På valg for 2 år: Sekretær, der var ingen kandidater til sekretær, udestår.
 • På valg for 2 år: Bestyrelsesmedlem Kim Christensen, modtog genvalg
 • På valg for 2 år: Bestyrelsesmedlem Christian Munthe-Fog, modtog genvalg.
 • Ekstraordinært valgte Kaper Fiirgaard at træde ud af bestyrelsen og i stedet blev Christian Rohrmann indvalgt som bestyrelsesmedlem, tak til Kasper for indsatsen gennem mange år.

7. Eventuelt

Under eventuelt blev der debatteret følgende emner:

 • Stævne i Kalundborg, der skal som minimum være 4-5 fightere fra klubben før det er aktuelt.
 • Reklame/promovering af klubben især ud mod skoler, gymnasier etc, Mikkel er tovholder på at sætte holdet omkring dette.
 • Aftalt at der udarbejdes en flyer som kan bruges til at dele ud ved forskellige lejligheder, bl.a. på skoler.
 • Afholdelse af Fastelavn d. 5. marts i spiralen kl. 9-11, bestyrelsen møder kl. 08:15
 • Aftalt at der skal filmes og tagtes billeder af vores træninger, som lægges på de sociale medier, hensyn til de medlemmer der af forskellige årsgaer ikke ønsker deres billede ud i offentligheden, træner har ansvar for at italesætte dette.
Referat af generalforsamling 03. juni 2021

Referent: Kim Christensen

1. Valg af dirigent

Søren Hansen bliver valgt.

2. Bestyrelsesberetning v/formanden Palle Andersen

Palle fortæller om året der er gået, og nævner det har været et stille år pga. Covid-19 hvor vi selvfølgelig har overholdt de udstukne retningslinjer. Han takker samtidig bestyrelsen og de få trænere der har holdt klubben i gang i en svær periode.

3. Forelæggelse af revideret regnskab

Jeanette fremlægger regnskabet for året der er gået. Hun fremhæver at der er et lille underskud som skyldes manglende kontingent i covid-19 perioden. Vi har samtidig modtaget tilskud som dækker udgifterne til puder og udstyr.

4. Fastsættelse af kontingenter

Ingen ændringer i kontingentsatser.

5. Indkomne forslag fra medlemmer af klubben

Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • På valg. Formand Palle Andersen – Genvalgt for en 2- årig periode.
 • På valg. Bestyrelsesmedlem Kasper Fiirgaard – Genvalgt for en 2- årig periode.
 • På valg. Revisor Dan Klink – Genvalgt for en 1- årig periode.
 • På valg. Revisorsuppleant Søren Hansen – Genvalgt for en 1- årig periode.
 • På valg. Sekretær Jette Feldthaus – Ikke genvalgt.
 • På valg. Kasser Jeanette Wedberg – Genvalgt for en 2- årig periode.

7. Eventuelt

Søren fortalte at Brian er stoppet som fast træner om mandagen, men der arbejdes på en løsning, og nævnte at muligheden kunne være flere trænere i et fast rul om mandagen. Han sagde samtidig at der fortsat er mulighed for kurser til nuværende som ny-kommende trænere.

Jeanette fortsatte og fortalte at relevant kurser også kunne gælde kommende sekretær.

Søren fortalte om et kommende nyt fitnesscenter i Kalundborg hvor vi har fået tilbud om at få en plads. Der er mange overvejelser i det og noget der skal gennemtænkes grundigt.

Palle runder mødet af med en tak for et lidt anderledes år pga. Covid-19 i Kalundborg Muay Thai, men ser positivt på fremtiden.

Referat af generalforsamling 26. febr. 2019

Referent: Stine Østergaard Pedersen

1. Valg af dirigent

Kasper Fiirgaard bliver valgt.

2. Bestyrelsesberetning v/formanden Palle Andersen

Palle fortæller om året der er gået. Han siger tak til medlemmerne som holder klubben i gang. En stor tak til trænerne, som gør et rigtig godt stykke arbejde hver uge, og tak til bestyrelsen.

Klubben har igen i det forgangne år været repræsenteret ved forskellige stævner, hvor vi har mødtes med de andre Muay Thai klubber fra hele landet. Og selvom Kalundborg Muay Thai er en lille klub, så fighter vi på lige fod med de større klubber.

Rengøringen er stadigvæk mangelfuld i Spiralen, hvilket der er gjort opmærksom på. Der er stor frustration over dørsystemet, hvilket der fortsat arbejdes på at finde en løsning til. Derudover er det utilfredsstillende den måde som Skolen På Herredsåsen benytter Spiralen. Vi har gentagne gange oplevet skade på vores materiel og en ligegyldighed overfor de regler som er fremsat i forhold til brug af Spiralen, såsom ingen fodtøj indendørs, alle branddøre skal være låst osv. Formanden har løbende dialog med Kultur og Fritid Kalundborg Kommune.

Vi har i Kalundborg Muay Thai en sund økonomi, hvilket skyldes vores stigende antal medlemmer, det økonomiske medlemstilskud som vi har søgt og fået af Kalundborg Kommune og det tilskud som vi bliver støttet med gennem OK tanken.

Vi skal fremover fortsætte den gode ånd der er i klubben, både ved træning og når vi tager til stævner.

Tak for et godt år med klubben.

3. Forelæggelse af revideret regnskab v/kasserer Daniel Erichsen

Daniel fremlægger regnskabet for året der er gået. Han fremhæver det stigende medlemstal. Der er balance i regnskabet, og vi har sluttet året med et lille minus. Regnskabet er godkendt af de tilstedeværende.

4. Fastsættelse af kontingenter

Cheftræner Søren Hansen foreslår at nedsætte kontingentet med 25 procent på alle hold. Begrundelsen hertil er at få en større medlemstilgang, og at der på tidspunktet diskuteres i DMF (Dansk Muay Thai Forbund), om prisen for den enkelte fighter som skal deltage ved stævner, skal sættes op.

Derudover stiller Søren Hansen forslag til, om mobilepay er en mulighed hvis man kommer til enkelte træninger, uden at være meldt ind, og hvor meget det evt. skal koste.

Jeanette Wedberg påtager sig ansvaret for at undersøge denne mulighed. Der debatteres hvad prisen skal være, og der er enighed om at det skal koste 40 kr. pr. gang.

Begge forslag som Søren Hansen har fremlagt godkendes ved enighed.

I forhold til at klubben gerne vil promovere sig ved udbredelse af klubtøj, fremlægger Kasper Fiirgaard en idé til, at man får en klub T-shirt ved indmelding. Forslaget godkendes ved enighed.

5. Indkomne forslag fra medlemmer af klubben

Træner Brian Bo Petersen havde et indkommen forslag til at der skal være procenter på køb af klubtøj, men han trækker forslaget tilbage, da han samtykker i ovenstående forslag omkring gratis klub T-shirt ved indmeldelse.

Han foreslår også nye sjippetov, da de nuværende vi har i klubben, ikke bliver brugt grundet mangel på kvalitet, hvilket bliver godkendt ved enighed.

Træner Bassam Chahrour informerer om et internt samarbejde som han arbejder på, med en klub i Randers. Han foreslår blandt andet at der planlægges en træningsweekend, hvilket han vil arbejde videre på.

Derudover foreslår Bassam, om det kunne være en mulighed at opstarte et juniorhold kun for piger. Cheftræner Søren Hansen ser gode muligheder for dette, men det kræver at der er en træner til rådighed. Dette arbejdes der videre på.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter

Palle Andersen bliver genvalgt som formand for en 2-årig periode. Kasper Fiirgaard bliver genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Brian Bo Petersen bliver genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.

Dan Klink bliver genvalgt som revisor for en 1-årig periode.

Søren Hansen bliver genvalgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Daniel Erichsen fratræder bestyrelsen og dermed også sin post som kasserer.

Jeanette Wedberg bliver genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-periode og overtager posten som kasserer.

Stine Østergaard Pedersen fratræder bestyrelsen og dermed også sin post som sekretær.

Jette Feldthaus bliver valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode og overtager posten som sekretær.

Palle Andersen siger tak til Stine og Daniel for deres arbejde i bestyrelsen og velkommen til Jette.

7. Eventuelt

Træner Bassam Chahrour fremlægger et ønske om nyt tøj til trænere. Dette godkendes.

Jette Feldthaus spørger ind til muligheden for et lokalt Muay Thai stævne. Cheftræner Søren Hansen kan berette, at det er på tegnebrættet, men at det kræver flere lokale fightere i klubben som kan opstille, da det vil gøre interessen for stævnet større og dermed give flere tilskuere. Det er derfor et arrangement som vil blive afholdt i fremtiden, når de nødvendige faktorer er tilstede. Hertil tilføjer Jette Feldthaus, at der vil være interesse fra Kalundborg Kommune til at promovere et sådanne arrangement.

Cheftræner Søren Hansen fortæller omkring udviklingen af forbundet DMF (Dansk Muay Thai Forbund). Der har i mange år ikke været de store støttekroner til dette forbund, hvilket har bevirket at der ikke har været så meget initiativ på området. Der er dog på nuværende tidspunkt blevet skabt ny interesse i forbundet, og de forskellige klubber har for nyligt mødtes til en generalforsamling, med ønsket om at optimere forbundet igen. Da der ikke kunne blive enighed om diverse forslag blandt klubberne denne dag, er der indkaldt til ekstra generalforsamling den 10. marts, hvor Søren Hansen og Palle Andersen deltager.

Søren opfordrer til, at hvis nogen har input til denne ekstra generalforsamling i DMF, så modtager Søren og Palle dem gerne og medbringer dem denne dag.

Søren fortæller at en fremtidig mulighed for vores fightere i klubben, kan være at stille op til K1 stævner, som Dansk Kickboxing Forbund udbyder. De har netop også indkaldt til generalforsamling, som kunne være en interessant mulighed at deltage i.

Palle Andersen runder mødet af med en tak for endnu et godt år i Kalundborg Muay Thai, og en stor positivisme for fremtiden.

Referat af generalforsamling 28. febr. 2018

1. Valg af dirigent

Kasper Fiirgaard er valgt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Det har været et positivt år mht. medlemslisten.

Tak til trænerne. I har været gode til at dække ind for hinanden, så vi har undgået aflysninger, både på børne- og på voksenholdet.

Tak til bestyrelsen. Særligt tak til vores kasserer og vores sekretær, der dog har valgt at trække sig.

Vi har haft opstartsproblemer på Spiralen, mht. rengøring, døre osv. Det er godt at vi har fået Spiralen til at vi kan træne kampsport og at vi dermed er sluppet for afmeldinger, som vi tidl. Træningssteder.

Til kæmperne, det er flot gået. Det er vigtigt, at vi kommer ud og repræsenterer klubben.

Tak for at I er mødt op i dag. Der er nogle bestyrelsesposter på valg i dag, som vi kommer til lidt senere.

3. Forelæggelse af revideret regnskab

Kassereren fremlægger regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingentsatser

Nuværende kontingentsatser fortsætter uændret.

5. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter

Nogen er på valg, mens andre ikke er, som dog gerne vil stoppe før deres 2-årige periode udløber.

På valg:

Næstformand Søren Hansen. Er hermed valgt ind i ny periode på 2 år

Bestyrelsesmedlem Kim Christensen. Er hermed valgt ind i ny periode på 2 år

Bestyrelsesmedlem Christian Munthe-Fog. Er hermed valgt ind i ny periode på 2 år

Bestyrelsessuppleant Brian Bo Petersen. Er hermed valgt ind for ny periode på 1 år

Revisor Dan Klink. Er hermed valgt ind for ny periode på 1 år

Revisorsuppleant Daniel Erichsen – ønsker ikke genvalg. Søren Hansen er valgt for ny periode på 1 år

Ønsker at udtræde og er dermed på valg:

Kasserer Rie Grinderslev. Daniel Erichsen er valgt ind for den resterende periode på 1 år.

Sekretær Tanja Klink Fisker. Stine Østergaard Pedersen er valgt ind for den resterende periode på 1 år.

7. Valg af revisor og suppleant

På valg for 1-årig periode:

Revisor Dan Klink. Er hermed valgt ind for ny periode på 1 år

Revisorsuppleant Daniel Erichsen – ønsker ikke genvalg. Søren Hansen er valgt for ny periode på 1 år

8. Eventuelt

Rengøring

Søren Hansen siger, at rengøringen er under al kritik. Som sidste løsning, kan vi tilbyde at gøre det selv ind imellem, men så skal de sørge for at vi kan komme ind i rengøringsrummet med vores briknøgle. Palle Andersen taler med Susanne fra Klb Hallerne om det.

Branddøre

Vær opmærksom på at alle branddøre skal være aflåste når vi forlader Spiralen. Søren Hansen siger, at der gerne er 2-3 døre som er låst op sidst på aftenen.

Børneattest

Trænere og bestyrelsen skal alle udfylde børneattester. Christian Munthe-Fog har delt linket med trænerne og bestyrelsen på de to tråde på Messenger.

Udvide træningen

Mike Christensen spørger, om man kan udvide med en ekstra træning. Søren Hansen siger, at vi kan vælge nye tider i løbet af foråret, med virkning fra efter sommerferien. Brian Bo Petersen tilføjer, at det kunne være en åben træning om onsdagen, så vi ikke behøver en fast træner på.

Ekstra børnehold

Stine Østergaard Petersen spørger til en ekstra ugentlig træning for børneholdet. Lars Poulsen vil tage fat i forældrene igen og høre om de kan være mere tydelige om, om de ønsker en ekstra ugentlig træning. Søren Hansen siger, at børneholdet er fremtiden og det vil være godt at kunne tilbyde to ugentlige træninger til dem.

Interesserede er kommet forgæves pga. den låste dør

Daniel Erichsen siger, at han har hørt at nogen har ønsket at komme og træne, men at de ikke har kunnet komme ind, og er gået igen. Der tales om at det kunne være rart med en dørklokke, hvilket der er ved at blive aftalt på følgegruppemødet. Indtil videre aftales det, at Brian Bo Petersen laver et opslag, som kan hænge ved indgangsdøren med navn og telefonnummer om, hvem man skal kontakte for at komme ind på de forskellige dage.

Seminar

Dan Klink foreslår at man laver en 4-6 timers seminar, hvor flere kan deltage, både børn og voksne og man kan afprøve forskellige ting. Man kunne f.eks. får Weise eller Døj ud og arbejde med udstyret til reaktionsøvelser. Bestyrelsen kigger på et tiltag.

Promovering af klubben

Stine Østergaard Petersen siger at der mangler promovering af klubben. Der tales om at anvende sponsorerede opslag på Facebook. Kim Christensen tilføjer at vi kunne lave en video, som er mere struktureret med tale og forskellige klip. Stine Østergaard Petersen spørger til, hvordan yngre kan blive interesseret i klubben. Jonas Iskold siger at Snapchat er det de unge vil have, og han vil gerne hjælpe med at sende det ud i hans netværk. Bestyrelsen arbejder videre med ovenstående.

Formanden Palle Andersen runder mødet af med at takke for god ro og orden.

Referent, Jeanette Wedberg

Referat af generalforsamling 22. febr. 2017

Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent

Kasper vælges som dirigent.

2. Formandens beretning

Formanden sagde tak til bestyrelsen for det gode arbejde bl.a. i forbindelse med opførelsen af spiralen. Året har budt på mange møder ang. klubbens behov alt for gulv, lyd og lys. Det har været en lang sej kamp som umiddelbart er lykkedes ganske godt. Som alt nyt skal tingene lige justeres hen ad vejen og dette må vi tage som det kommer. Der takkes af for tiden i sognegården og bydes velkommen til en ”ny klub” i spiralen. Der bydes stort og stolt velkommen til vores nye trænere, Bassam og Flemming. Børneholdet har også nyt godt træner team, bestående af Mads, Christian og Lars. Klubben har haft 4 medlemmer i ringen i år. Søren og Brian, som gik fra ringen med sejre, og 2 juniorer, som måtte se sig slået. Alle har gjort det flot for klubben. Der er blevet flyttet udstyr fra sognegården til spiralen. Vores økonomi er flot, og der mindes om, at hvis man har ønsker om kurser el.lign. kan man bare sige til.

3. Forelæggelse af revideret regnskab

Rie fremlagde et flot regnskab, en resultatopgørelse og en balance, som blev gået igennem. Mappe med bilag lå fremme, hvis man var interesseret i at kigge. Daniel spurgte ti,l hvor mange medlemmer klubben har – her blev vist en medlemsliste, og der kunne fortælles at yderligere 7 var klar til indmelding.

4. Fastsættelse af kontingentsatser

Der blev forslået ikke at ændre på kontingent, men derimod at ændre på hvor længe man henholdvis er barn/junior/voksen. Efterfølgende vil kontingent og aldersgrænserne se således ud.

Børnehold 400 kr ½ årligt: Fra 8 – 12 år

Junior 550 kr. ½ årligt: Fra 13 – 17 år, før 13 – 16 år

Voksen 800 kr. ½ årligt: Fra 18 +, før 16+

Forslaget er vedtaget.

5. Indkomne forslag

Bassam efterspurgte judomåtter til at øve fald. Mads fortalte at, dem havde han kørt til Spiralen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Formand: Palle Andersen er genvalgt

Sekretær: Tanja Fisker er genvalgt

Bestyrelsemedlem: Kasper Fiirgaard er genvalgt

Suppleant: Brian Bo Petersen er valgt

Suppleant: Christian Munthe-Fog er genvalgt

7. Valg af revisor og suppleant

Revisor: Dan Klink er genvalgt

Revisor suppleant: Daniel Winther Runge Erichsen er valgt

8. Eventuelt.

Rie bad bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde sedler til banken.

Daniel spurgte til hjelme, til brug under træning. Disse indkøbes.

Daniel spurgte til, hvornår Flemming starter op som træner. Det gør han torsdag uge 9.

Brian spurgte til direkte kontakt ved indmelding af nye medlemmer. På visitkortene er der en mailadresse som går til Rie og ellers via et link på hjemmesiden kan man indmeldes direkte.

Der takkes af for et godt møde.

Referat af generalforsamling 8. febr. 2016

Formanden åbner generalforsamlingen med at udvælge Kasper til dirigent og Mads som stemmeoptæller.

Formanden forsætter med at takke for at folk er dukket op i dag. Der kommer en ros til klubbens øvrige medlemmer og til Kasper og Søren for at havde repræsenteret klubben i henholdsvis 3 og 2 kampe i løbet af året. Formanden fortæller at bestyrelsen er i gang med at planlægge ”sommercamp” for børn i 13-16 års alderen. Dette forgår i uge 27. Der bliver også givet en opdatering på ”spiralen’, som flere af bestyrelsesmedlemmerne besøgte på guidet tur rundt. Der blev der talt om at der ville blive opsat en fast ring til deling imellem de forskellige klubber. Ved de først udlægget hed det sig at huset kun skulle bruges til kampsports-grene, dog blev der på besøgsdagen talt om spiralen også skulle bruges til kulturelle/musikalske arrangementer, så det bliver lidt spændende hvad udfaldet bliver. Det skulle gerne stå færdig i november ’16. Der bliver gjort opmærksomhed på vores fastelavn og opfordrede folk til at komme. Til slut blev der forslået at få Ole Laursen ud til et træningssemenar. På Facebook bliver der lavet en forspørgelse på hvem der kunne tænke sig at deltage og vi vil spørge ole om han evt. kan en mandag aften når vi alligevel har træning.

Der blev vedtaget at der ingen ændringer er til kontingentetbetalingen.

Kim Christensen blev valgt til bestyrelsesmedlem i stedet for Mette Petersen.

Christian Munthe-Fog og Monica B. Andersen blev valgt til bestyrelsesmedlemssuppleanter.

Thomas Juul Jensen blev valgt til revisorsuppleant.

Formanden fortæller at der har værer fugtproblemer i klublokalet, som der er ved at være styr på. Vedr. lugtgene skal vi huske at fylde vand i håndvasken så den kan blive skyllet igennem.

Der bliver spurgt til om man kan lokke flere til tirsdagstræning. Da der ellers kun er Brian + 1-2 stykker som dukker op. Hvilket ikke er optimalt. Så en opfordring herfra.

Der bliver spurgt til om bruserne ved herrerne ikke kan blive tjekket så der kan blive mulighed for bad efter træning. Det samme med herre toilettet.

Fremadrettet vil også suppleanter modtage bestyrelsesmøder referaet således at de er opdaterede hvis så frem et bestyrelsesmedlem skulle melde sig ud.

Simon Visti spørg til hans kontingent hvor beløbet er på 800 og burde være på 550 kr.

Tak for et godt møde og dejligt at se så mange som mødte op.

Referat af generalforsamling 2. febr. 2015

1: Valg af dirigent

Søren Hansen.

2: Valg af stemmetæller

Tanja Fisker.

3: Formandens beretning

Palle Andersen takker først og fremmest bestyrelsen for deres gode arbejde i det sidste års tid, samt medlemmer for deres opbakning til sporten, træningen og det gode kammeratskab som hersker i klubben. Han ville gerne se endnu mere opbakning ved stævner.

Han talte om vores Kasper Fiirgaard og roste hans flotte kampresultater og snakkede om fremtidige kampe.

Der har været hærværk efter vores træninger på skoleområdet i form af ødelagte skilte etc. Det blev påpeget at man selvfølgelig ikke kan være en del af klubben hvis ikke man kan opføre sig voksent og ansvarligt.

4: Forelæggelse af revideret regnskab

Alle er positive over forbruget af penge på udstyr og diverse. Alt blev forklaret af kasserer Rie, og der var ingen spørgsmål efterfølgende.

5: Fastsættelse af kontingent

De nuværende beløb vil forblive det samme. 550 for damer og junior, 800 for andre.

6: ændring af dameholdets træning

Tirsdags træning fra 19.30-21 vil blive nedlukket, da træneren Nicholas vælger at trække sig fra posten som instruktør. Da der de sidste par måneder kun har været et gennemsnit på 5 elever, vil det blive tilbudt at de damer der har lyst, er velkomne på motionsholdet om tirsdagen.

7:Valg af medlemmer til bestyrelsen

A: Formand, Palle Andersen er genvalgt

B: Sektrær, Brian Petersen er blevet erstattet af Tanja Fisker. Enstemmigt vedtaget

C: Bestyrelsesmedlemmer: Kasper er genvalgt til sin post

D: Suppleanter: Stine Brandt er blevet frataget sin post, da hun er udmeldt af klubben.

E: Revisor: Dank Klink er blevet genvalgt

F: Revisor suppleant: Ingen er stillet op. Stillingen er stadig ledig, men ikke nødvændig

8: Evt.

Stadig planer om at flytte til nyt træningsanlæg på herredsåsen. Nu flyttet til tidligst 2016.

Der vil blive afholdt træning i vinterferien.

Referat af generalforsamling 18. febr. 2014

Formandens beretning

Palle fortalte om året der var gået og roste trænere, kæmpere og alle der deltager på vores hold , samt klubbens dommere for stor deltagelse og engagement, informere desuden om projekt omhandlende Bevægelseshus, hvor Søren og Palle deltager i følgegruppe møder på klubbens vegne, vi er alle spændt på at se resultatet og bekymrede for hvad det kommer til at betyde for klubben at vi på sigt skal flytte derop, Formandens beretning blev vel modtaget af generalforsamlingen.

Regnskabet for 2013 fremlagt af kassere Natasha

Der blev spurgt indtil regnskabet som blev godkendt af generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingentsatser

Der er flere forskellige forslag og efter en del argumentering besluttes følgende satser:

Deltagelse på de 3 træninger mandag,tirsdag og torsdag, 800 kr. halvårligt, deltagelse på kvindehold tirsdag og torsdag 550 kr. halvårligt, juniortakst på medlemmer til og med det fyldte 15 år 300 kr.

Argumentationen for at bibeholde nuværende takster var at polstre klubben, samt visioner om at bedre forhold og udstyr og sikre kapital til aktiviteter til fremme af klubben socialt og sportsligt.

Valg til bestyrelsen

Søren genvalgt som næstformand.

Kassere Natasha ønsker ikke genvalg og Rie Grinderslev og Tanja Fisker bliver valgt til at varetage kasserer jobbet sammen.

Brian bliver valgt til sekretær.

Kasper Bliver genvalgt til bestyrelsen.

Jeanette Wedberg bliver til bestyrelsen

Mette Petersen bliver valgt til bestyrelsen

Dan bliver genvalgt til revisor

Monika Andersen og Stine Brandt blev valgt til suppleanter, der blev ikke valgt revisor suppleant.

Vi siger tak til Natasha og Tomas for indsatsen i bestyrelse de foregående år.

Indkomne forslag:

Ønske om nye små pads til dameholdet vedtaget

2 ugentlige træninger til kvindeholdet, vedtaget, Nickolas tager tirsdagsholdet, Brian supplerer.

Eventuelt

Fest og Event udvalg blev foreslået, Chatrine, Nikolas og Kasper tegner udvalget.

Referat af generalforsamling 29. jan. 2013

Generalforsamlingen er lovligt varslet.

Pkt. 1: Valg af dirigent

Dan valgt til dirigent.

Pkt. 2: Formandens beretning

Palle berettede om et turbulent år hvor vi flyttede fra Nørre alle til Raklev sognegård pga. af vores økonomiske situation, der blev berettet omkring nedlæggelse af Kalundborg Muaythai & Kickboxing klub og stiftelse af Kalundborg Kick og Thai, der var en nødvendighed for at vi kan få en ende på den leje aftale med udlejer på Nørre alle og samtidig så vi rent økonomisk kan starte på en frisk, der blev berettet om at der versere en sag mod den tidligere kassere for underslæb på i omegnen af 130000,- kr. og samtidig at den tidligere udlejer truer med sagsanlæg for det skyldige beløb for lejekontakten på Nørre alle, Palle og hans kone Lisbeth har en dialog med politi og advokater og vi afventer sagernes gang.

Generalforsamlingen vedtager at kalundborg Kick og Thai kan bruge penge på juridisk bistand i forbindelse med de hængepartier der er i forbindelse med afvikling af Kalundborg Muaythai & kickboxingklub.

Der blev også berettet om gode sportslige resultater til vores udøvere, og opfordret til at alle medlemmer af klubben deltager i vores stævner Upcoming Fighters, og støtter op omkring vores kæmpere når de er ude.

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 4: Fastsættelse af kontingentsatser

Der blev efter en del debat hvor nogle medlemmer mente af vores kontingent er for dyr, besluttet at bibeholde de satser der på nuværende er gældende.

Pkt. 5: Indkomne forslag

Der blev fremlagt ønske om at der blev lavet et klublogo så der kan blive indkøbt klub t-shirts og lign., Kasper snakker med Trend omkring logo, bestyrelsen tager stilling til indkøb.

Der blev foreslået medlemskort som afleveres til træning hver gang for at undgå gratister samt for nemmere at kunne styre hvem der har betalt og ikke har betalt.

Der blev foreslået kontingent frihed til instruktører, forslaget blev vedtaget.

Der blev besluttet at der skal kigges på hvad der kan gøres for at instruktørerne udvikler sig.

Der blev foreslået opdatering af vedtægter, forslaget blev accepteret og vedtægterne opdateres.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse

Palle modtager genvalg.

Sekretær blev Kion Hjørdi.

Bestyrelsemedlemmer blev Kasper, Tomas og Brian.

Supleanter blev Johannes og Denise

Revisor, blev Dan klink og Maria blev suppleant for Dan.

Referat af Søren.

Referat af generalforsamling 28. febr. 2012

Palle byder velkommen, og søren bliver valgt til dirigent, Niels vælges til stemmetæller derefter gås der til punkt 1 på dagsordenen.

Punkt 1: Formandens beretning

Palle fortæller om året der er gået, rent sportsligt har vi har en del kæmpere til stævner og de har repræsenteret klubben på bedste vis med gode indsatser i ringen og god opførsel og stil uden for ringen.

Palle savner opbakning til stævner især Upcoming Fighters som vi reelt er medarrangør af men som kun Niels, Søren og Palle deltager i, det betyder at klubben mister en indtægt på ca. 10000 årligt så der er penge at hente hvis alle tager en tørn, Palle beklager samtidig at den ordning der er aftalt i forbindelse med rengøring i klubben ikke bliver hold og opfordre til at det sker fremadrettet. Ellers er det klubbens økonomiske situation som fylder og har taget en del energi. Formandens beretning godkendes med kommentarer fra Søren og Patrick.

Punkt 2: Fastsættelse af kontingent

Der er enighed om at fortsætte de kontingentsatser der ligger nu.

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab

Pga. af situationen omkring vores tidligere kassere og de korttransaktioner hun har foretaget, har hævet 50400,- på foreningens konto, er det ikke muligt at fremlægge et regnskab før Danske Bank fremsender kontoudtog for hele 2011, i stedet for et regnskab fremlægger Palle skriftligt redegørelse for situationen, redegørelsen vurderes mangelfuld og følges derfor op mundtligt der skitseres en plan for håndtering af kassere og manglende penge i kassen og derefter godkendes redegørelsen. Der udarbejdes et regnskab så snart papirerne fra banken er i hus, og derefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af regnskab.

Punkt 4: Valg af bestyrelsemedlemmer

Følgende medlemmer er på valg Ronni, Tomas, da ingen af dem har ytret ønske om genvalg træder de ud af bestyrelsen, og i stedet vælges Patrick, Niels og Dan ind i bestyrelsen.

Punkt 5: Valg af kassere

Da tidligere kasserer ikke er ønsket i foreningen længere og samtidig er på valg, vælges Natasha til ny kasserer.

Valg af revisor: Hugo vælges til ny revisor.

Bestyrelsen består herefter af Palle, Søren, Michael, Kenneth, Patrick, Niles, Dan og Natasha.

Punkt 6: Indkomne forslag

Der stilles forslag om vedtægtsændring omhandlende at få beskrevet hvem der tegner foreningen, og det vedtages at det fremadrettet er Formand og Næstformand som tegner foreningen.

Punkt 7: Valg af diverse udvalg

Punktet diskuteres og der er enighed om at der er opgaver her og nu der fylder så udvalgene vil blive en del af bestyrelsens opgaver.

Punkt 8: Eventuelt

Der opfordres igen til at deltage ved aktiviteter, Palle laver ny plan for rengøring og sender ud, der foreslås at vi laver flere lørdagstræninger for at fremme det sociale liv i klubben.

GRATIS PRØVETIME